Sun ODF Plugin for Microsoft Office 3.2.9483

Sun ODF Plugin for Microsoft Office 3.2.9483

Sun Microsystems – Freeware
ra khỏi 7 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating

Tổng quan

Sun ODF Plugin for Microsoft Office là một Freeware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Sun Microsystems.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Sun ODF Plugin for Microsoft Office là 3.2.9483, phát hành vào ngày 21/07/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 3.2.9483, được sử dụng bởi 80 % trong tất cả các cài đặt.

Sun ODF Plugin for Microsoft Office đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Sun ODF Plugin for Microsoft Office đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Sun ODF Plugin for Microsoft Office!

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có Sun ODF Plugin for Microsoft Office cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản